Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie

Informacja o potrzebie dokonania wyznaczeń do wykonywania urzędowych czynności zleconych w 2021 roku na obszarze powiatu szczycieńskiego

INFORMACJA

o potrzebie  dokonania  wyznaczeń do wykonywania urzędowych czynności zleconych w 2021 roku na obszarze powiatu szczycieńskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczytnie z przyczyn finansowych i organizacyjnych w 2021 roku nie będzie w stanie wykonać wszystkich ustawowych zadań Inspekcji.

W związku z powyższym informuje o potrzebie  dokonania wyznaczeń dla min. 7 lekarzy weterynarii,  do wykonywania czynności urzędowych na terenie miast: Szczytno, Pasym, Wielbark oraz gmin: Szczytno, Pasym, Wielbark, Jedwabno, Dźwierzuty, Świętajno, Rozogi

dla:

  1. Lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do:

a)      sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

b)      badania mięsa zwierząt łownych,

 

2. Lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, do:

a)      szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,

b)      sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,

c)      badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,

d)     pobierania próbek do badań.

 

Termin realizacji zadań:  od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

W przypadku zainteresowania wyznaczeniem do wykonywania na terenie powiatu szczycieńskiego w 2021 roku wyżej  określonych zdań,  popartego posiadaniem wymaganych kwalifikacji oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji tych zadań w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z obowiązujących przepisów oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii  w Szczytnie, proszę o złożenie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczytnie  ul. Korczaka 1,12-100 Szczytno,  w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r. formularza zgłoszenia  wraz z wymaganymi dokumentami. Wzór zgłoszenia   wraz z informacją o wymaganych dokumentach stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Zgłoszenia osób ubiegających się o wyznaczenie zostaną rozpatrzone do dnia 11 grudnia 2020 r.

Wyznaczenie do realizacji czynności zleconych nastąpi z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczytnie postępowania.

Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

 

Zał. Wzór zgłoszenia

ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI

do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy
o Inspekcji Weterynaryjnej

 

Ja..................................................................................................................

imię i nazwisko

zamieszkały w..............................................................................................

adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu)

PESEL:……………………………

 

Zgłaszam wstępną gotowość do wykonywania czynności wymienionych w art.16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej:

 

Rodzaj czynności

Zaznaczyć odpowiednie pole

szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze

 

sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami

lub konkursami zwierząt

 

badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia

 

sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju

 

badanie mięsa zwierząt łownych

 

sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem  mięsa i wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia

 

pobieranie próbek do badań

 

 

Jednocześnie informuję, że:

 

 

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

Posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii i jestem wpisany do rejestru ………………… Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod nr ................................ oraz pracuję w zawodzie lekarza weterynarii od …… lat

 

 

 

 

Posiadam odrębny tytuł ubezpieczenia społecznego i nie wnoszę o opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne wynikające z umowy

 

 

 

 

Posiadam aktualne orzeczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych

 

 

 

 

Posiadam odpowiednie warunki do przechowywania biopreparatów i pobranych prób

 

 

 

 

Świadczę usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt pod nazwą …………………………………………… ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………. wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Radę …………………………. Izby Lekarsko – Weterynaryjnej pod numerem ……………………  .

 

 

 

 

Posiadam zgodę kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt na wykonywanie czynności określonych w art. 16 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

 

 

 

 

Byłem/am wyznaczony/a do wykonywania czynności na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej w latach poprzedzających wyznaczenie przez …… lat, zaś w ostatnim roku byłem/am wyznaczony/a przez PLW w …………………

 

 

 

Posiadam samochód marki .................................................. nr rej. .............................. o pojemności silnika ......................, który będę wykorzystywał do przejazdów związanych z wykonywaniem czynności zleconych.

 

 

 

 

 

Załączniki:

□       Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii nr….............. ;

□       Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje teoretyczne i praktyczne - dla osób podejmujących współpracę po raz pierwszy.

□       Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych;

□       Oświadczenie o braku konfliktu interesów;

□       Dokument zawierający zgodę właściwej osoby na wyznaczenia;

□       Potwierdzenie udziału w badaniach biegłości w zakresie badań na obecność włośni metodą referencyjną organizowanych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach i uzyskanych wyników;

□       Dokumenty potwierdzające terminowe i rzetelne wykonywanie czynności w ostatnim miejscu wyznaczenia oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji, a także aktualizowanie wiedzy;

□       Inne........................................................................................... …….….……………

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii  w ……………………moich danych osobowych zamieszczonych w powyższym zgłoszeniu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji osób dla potrzeb postępowania o wyznaczenie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
o Inspekcji Weterynaryjnej

 

 

……………………………..

( podpis zgłaszającego )

 

 

 

 

Informacje dodatkowe (wypełnia PIW)

……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

PRZYDATNE LINKI