Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA TRANSPORTU ZWIERZĄT

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA TRANSPORTU ZWIERZĄT

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczytnie informuje, iż zgodnie z rozdziałem I załącznika I rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia

22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG

i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97:

1. Zwierzęta mogą być przewożone jedynie jeżeli są zdolne do transportu, natomiast wszystkie zwierzęta muszą być

    transportowane w warunkach gwarantujących im brak zranień lub niepotrzebnego cierpienia.

2. Zwierzęta zranione lub wykazujące słabość fizjologiczną lub patologię, nie będą uważane za zdolne do transportu, w

    szczególności, jeśli:

         a)  nie są zdolne do samodzielnego poruszania się bez bólu lub poruszania się bez pomocy;

         b)  mają poważną ranę otwartą, lub wypadnięcie odbytu lub macicy;

         c)  są to ciężarne samice będące w okresie przekraczającym 90 % lub więcej przewidywanego okresu ciąży, lub są to samice,

             które urodziły w poprzednim tygodniu;

        d)  są to nowonarodzone ssaki, u których rana po pępowinie nie zagoiła się jeszcze całkowicie.

        e)  są to świnie w wieku poniżej trzech tygodni, jagnięta w wieku poniżej tygodnia i jałówki w wieku poniżej dziesięciu dni,

            chyba że są transportowane na odległość mniejszą niż 100 km;

        f)  są to koty i psy w wieku poniżej ośmiu tygodni, chyba że towarzyszy im matka;

        g)  są to zwierzęta z porożem w scypule.

3. Chore lub zranione zwierzęta mogą być uznawane za zdolne do transportu, jeśli są:

       a)  lekko zranione lub chore, a transport nie spowoduje dodatkowego cierpienia; w razie wątpliwości, konieczna jest decyzja

            lekarza weterynarii;

       b)  transportowane do celów dyrektywy Rady 86/609/EWG (5) jeśli choroba lub uszkodzenie jest częścią programu badawczego;

       c)  transportowane pod nadzorem weterynaryjnym lub po leczeniu lub też po diagnozie weterynaryjnej. Zezwolenie na tego rodzaju

           transport zostaje wydane jedynie wówczas, jeśli objęte nim zwierzęta nie są poddane niepotrzebnemu cierpieniu lub złemu

           traktowaniu;

      d)  zwierzęta poddane procedurom weterynaryjnym wynikającym z praktyk rolniczych, takich jak pozbawianie rogów lub kastracja,

          pod warunkiem, że rany są całkowicie zagojone.

4. Jeśli zwierzęta chorują lub zraniły się podczas transportu, zostaną oddzielone od innych i otrzymają właściwą pierwszą pomoc, jak

     najszybciej jest to możliwe. Otrzymają właściwe leczenie weterynaryjne, a w razie potrzeby, zostaną poddane ubojowi lub zabite w

     sposób niepowodujący niepotrzebnych cierpień.

5. Środki uspokajające nie mogą być stosowane u zwierząt transportowanych, chyba że jest to całkowicie niezbędne do zapewnienia

    dobrostanu zwierząt oraz środki stosowane są pod nadzorem weterynaryjnym.

6. Dojne krowy, owce i kozy, którym nie towarzyszy potomstwo, muszą być dojone w odstępach nie większych niż 12 godzin.

7. Wymagania ust. 2 lit. c) i 2 lit. d) nie stosują się do zarejestrowanych nieparzystokopytnych, jeśli celem podróży jest poprawa zdrowia

   i dobrostanu przy narodzinach lub do nowonarodzonych źrebiąt z zarejestrowanymi nieparzystokopytnymi, pod warunkiem, że w obu

   przypadkach zwierzętom stale towarzyszy osoba obsługująca, zajmująca się nimi podczas podróży.

Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4, 6 i 7 ustawy o ochronie zwierząt:

- bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie

  po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn;

- transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt

   w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres;

- używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji,

   powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć

jest znęcaniem się nad zwierzętami, które zgodnie z art. 35 ust 1a podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia

  wolności do lat 3.

page2image15458176

PRZYDATNE LINKI

KONTAKT

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie
ul. Janusza Korczaka 1, 12-100 Szczytno

89 624 21 76

Godziny urzędowania:

poniedziałek od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek od 7:15 do 15:15