Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie

Informacje dot. Wzajemnej Zgodności - Cross Compliance

W wyniku reformy Wspólnej Polityki Rolnej w 2003 roku otrzymywanie płatności bezpośrednich zostało uzależnione od przestrzegania przez rolników określonych wymagań.

Wymagania te podzielono na trzy obszary:

Obszar A (od 1 stycznia 2009 r.), który obejmuje:
 1. Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego;
  • Ochrona dzikiego ptactwa.
  • Ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne.
  • Zasady stosowania osadów ściekowych w rolnictwie.
  • Ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.
  • Ochrona dzikiej fauny i flory.
 2. Identyfikację i rejestrację zwierząt.
Obszar B (od 1 stycznia 2011 r.) obejmujący:
 1. Zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób oraz zdrowotność roślin.
  • Zdrowotność roślin.
  • Zakaz stosowania związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym.
  • Bezpieczeństwo żywności i pasz.
  • Zapobieganie, kontrola i zwalczanie niektórych pasażowalnych encefalopatii (np. choroba wściekłych krów ).
  • Zgłaszanie niektórych chorób zakaźnych zwierząt.
Obszar C (od 1 stycznia 2013 r.), w którym zawiera się:
 1. Dobrostan zwierząt;
  • Minimalne normy ochrony cieląt.
  • Minimalne normy ochrony świń.
  • Ochrona zwierząt gospodarskich.

PRZESTRZEGANIE WYMOGÓW

Do przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności obowiązania są wszyscy rolnicy, ubiegający się o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych oraz rolnicy starający się o płatności w ramach niektórych działań nieinwestycyjnych PROW 2007-2013. Rolnik w chwili złożenia wniosku podejmuje zobowiązanie do przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności we własnym gospodarstwie rolnym przez cały rok kalendarzowy. Wyraża również zgodę na przeprowadzenie kontroli na terenie gospodarstwa przez osoby do tego upoważnione.


SYSTEM IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT (IRZ) UMOŻLIWIA:

 • Ustalenie miejsc pochodzenia, pobytu i przemieszczeń zwierząt.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa żywności zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.
 • Uzyskanie dostępu do rynków produktów pochodzenia zwierzęcego innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

OZNAKOWANIE ZWIERZĄT

Posiadacz zwierzęcia jest zobowiązany do jego oznakowania.
Każde zwierzę w gospodarstwie powinno byś oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Bydło: oznakowanie polega na założeniu na obu małżowinach usznych kolczyka albo duplikatu kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia.

Owce i kozy:
- oznakowanie polega na założeniu na obu małżowinach usznych kolczyków albo duplikatu kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego umożliwiającym dokonanie indywidualnej identyfikacji każdego zwierzęcia,
- od dnia 31.XII.2009 oznakowanie polegać będzie na założeniu na lewej małżowinie usznej kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego oraz założeniu na prawej małżowinie usznej kolczyka zawierającego elektroniczny identyfikator z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego.

Świnie: oznakowanie polega na wytatuowaniu w sposób trwały i widoczny numeru identyfikacyjnego zwierzęcia albo założeniu na lewa małżowinę uszną kolczyka numerem identyfikacyjnym zwierzęcia. Rolnik jest obowiązany oznakować zwierzę i zgłosić ten fakt do biura powiatowego ARiMR nie później niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. wprowadzono na terenie całego kraju program zwalczania choroby Aujeszky'ego. W związku z powyższym każdy rolnik ma obowiązek w sposób trwały i czytelny oznakować stado podstawowe świń (wszystkie knury i maciory znajdujące się w gospodarstwie).


PRZEMIESZCZENIA ZWIERZĄT

Każda zmiana pobytu zwierzęcia z gatunku bydło, owce i kozy musi być zgłoszona w biurze powiatowym ARiMR w terminie 7 dni a w przypadku świń 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia.

Wpisu do księgi rejestracji bydła, owiec, kóz i świń dokonuje się w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu (np. kupno, sprzedaż, urodzenie, ubój gospodarczy, padnięcie).


KONTROLE

Organem odpowiedzialnym za kontrole wzajemnej zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt jest Inspekcja Weterynaryjna.
W zakresie pozostałych wymogów kontrole przeprowadza Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).


SANKCJE

Jeżeli podczas kontroli inspektorzy stwierdzą pewne odstępstwa od obowiązujących przepisów, to w pierwszej kolejności będą musieli ocenić, czy stwierdzona niezgodność z wymogami wynika z nieumyślnego działania rolnika (zaniedbanie), czy też stanowi umyślne działanie. Każda stwierdzona niezgodność będzie oceniana pod kątem dotkliwości, zasięgu i trwałości.

W przypadku, gdy stwierdzona niezgodność wynika z zaniedbania ze strony rolnika, ARiMR dokonuje obniżki płatności w wysokości 3 % całkowitej kwoty płatności bezpośrednich. Jednakże na podstawie raportu z kontroli wysokość potrąceń w drodze decyzji może zostać obniżona do 1 % lub zwiększona do 5 % całkowitej kwoty. W określonych przypadkach ARiMR może odstąpić od nałożenia jakichkolwiek obniżek.

W przypadku powtarzających się niezgodności, procent sankcji zostanie pomnożony przez 3 jednak nie może przekroczyć 15 % całkowitej kwoty dopłat.

W przypadku, gdy rolnik celowo dopuścił się stwierdzonej niezgodności obniżka z zasady będzie stanowić 20 % całkowitej kwoty. Jednakże, Agencja Płatnicza może na podstawie oceny przedłożonej w protokole z czynności kontrolnych wydać decyzję o obniżeniu potrąceń do wysokości nie mniejszej niż 15 % a w drastycznych przypadkach sankcje mogą sięgać 100 % całkowitej kwoty płatności.

PRZYDATNE LINKI