Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie

Zadania

1.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(Dz.U. z 2024 r.  poz. 12).

2.

Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

(Dz. U. z 2023 r. poz.1075).

3.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r o bezpieczeństwie żywności i żywienia

(Dz.U. z 2023 r. poz.1448).

4.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

(Dz. U. z 2023 r.  poz. 1580).

5.

Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

(Dz.U. z 2023 r. poz. 1815).

6.

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach

(Dz.U. z 2023 r.  poz.1149).

7.

Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

(Dz.U.  z 2024 r. poz. 686).

8.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego

(Dz.U. z 2023 r. poz. 872).

9.

 Ustawa z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i  izbach lekarsko-weterynaryjnych                                                                                          

                                                                                                                           (Dz. U.z 2023 r. poz.154).

10.

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt                                                                                                                  

                                                                                                                                 (Dz.U. z 2019 r. poz. 24)

11.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 r. z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 ( rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzernia zwierzecego )

(Dz. U. UE.L. 09.300.1 z późn. zm.).

12.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące  produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego  nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi , oraz w sprawie  wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy

Dz.U. UE. L 54 z 26.2.2011.).

13.

Ustawa z dnia 22 czerwca  2001 r. o mikroorganizmach  i organizmach  genetycznie zmodyfikowanych 

                                                                                                                            (Dz. U. z 2022 r. poz. 546).

14. 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r.

w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”)

15. 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia
i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych).

PRZYDATNE LINKI